Kết quả tìm kiếm

  1. Đinh Trọng Thái

    Đinh Tộc Huấn Ca

    ĐINH TỘC HUẤN CA Tuần hoàn theo lẽ tự nhiên, Cháu con tưởng nhớ tổ tiên ông bà. Ngẫm xem dòng họ Đinh ta, Ghi trong sử sách lời ca lưu truyền, Tứ họ Đinh, Quách, Bạch, Hoàng, Vốn dòng Âu Việt ở miền thượng du. Ngàn năm xây dựng cơ đồ, Có Đinh Bộ Lĩnh phất cờ dẫy binh. Bốn phương giặc giã tan...
Top