Recent Content by dinhductam

  1. dinhductam

    Lời mở đầu dòng họ.

    I. Nguồn gốc Nước có nguồn, cây có gốc, người thì phải có Tổ Tiên, đó là quy luật tạo hoá bất di bất dịch. Người mà không biết cái gốc của người thì cũng như laòi cây cỏ vô tri vô giác, vậy nên chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của mình. Từ thủa nguyên thuỷ con người chưa văn minh, chưa có chữ...
Top