đoản khúc mùa thu

Dinh Trong Phuc

Moderator
Staff member
kqalw4di1DtS0yUTMa45sw.jpg


<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;">
<br /></div>
<div class=font-size: 13px;">có những khi ta rảo bước trên mấy khúc đường vắng bóng người đi </span>&nbsp; (unknown)</span></i></b><br />
<br />
<div style="text-align: center;">
<b><i><span style="font-size: 13px;">&nbsp;******************************************************************************** </span></i></b></div>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="http://1.bp.blogspot.com/-2W8rqZ_WKmo/UIC-u06WuqI/AAAAAAAAGe4/8_Bfwq0U2rU/s1600/1-Copy+(2)+of+DSC08699.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="120" src="http://1.bp.blogspot.com/-2W8rqZ_WKmo/UIC-u06WuqI/AAAAAAAAGe4/8_Bfwq0U2rU/s200/1-Copy+(2)+of+DSC08699.JPG" width="104" /></a></div>
</div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;">&nbsp; Thu đ</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">n nh</span><span style="color: #ffc000;">ẹ</span><span style="color: #ffc000;"> nhàng không chút gì đón
đ</span><span style="color: #ffc000;">ợ</span><span style="color: #ffc000;">i.&nbsp; Khi </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> chân d</span><span style="color: #ffc000;">ẫ</span><span style="color: #ffc000;">m lên lá vàng khô ta </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;">ch</span><span style="color: #ffc000;">ợ</span><span style="color: #ffc000;">t nh</span><span style="color: #ffc000;">ậ</span><span style="color: #ffc000;">n ra tr</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">i đ</span><span style="color: #ffc000;">ấ</span><span style="color: #ffc000;">t đã chuy</span><span style="color: #ffc000;">ể</span><span style="color: #ffc000;">n mùa ,&nbsp;</span><span style="color: #ffc000;"> như kh</span><span style="color: #ffc000;">ẽ</span><span style="color: #ffc000;"> nh</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">c nh</span><span style="color: #ffc000;">ở</span><span style="color: #ffc000;"> </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;">th</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;"> </span></span></b></span></span><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;">nhân </span></span></b></span></span></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;">s</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">p qua m</span><span style="color: #ffc000;">ộ</span><span style="color: #ffc000;">t tu</span><span style="color: #ffc000;">ổ</span><span style="color: #ffc000;">i đ</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">i.</span></span></b></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> C</span><span style="color: #ffc000;">ơ</span><span style="color: #ffc000;">n gió se l</span><span style="color: #ffc000;">ạ</span><span style="color: #ffc000;">nh v</span><span style="color: #ffc000;">ề</span><span style="color: #ffc000;"> t</span><span style="color: #ffc000;">ừ</span><span style="color: #ffc000;"> ph</span><span style="color: #ffc000;">ươ</span><span style="color: #ffc000;">ng xa, qua bao đài nguyên tuy</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">t tr</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">ng, hanh khô, làm </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;">m</span><span style="color: #ffc000;">ấ</span><span style="color: #ffc000;">y hàng phong bên đ</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">ng s</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">c h</span><span style="color: #ffc000;">ồ</span><span style="color: #ffc000;">ng như rực lửa </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;">.&nbsp;&nbsp; Lá phong đ</span><span style="color: #ffc000;">ỏ</span><span style="color: #ffc000;"> </span><span style="color: #ffc000;">ố</span><span style="color: #ffc000;">i thi nhau ph</span><span style="color: #ffc000;">ủ</span><span style="color: #ffc000;"> ng</span><span style="color: #ffc000;">ậ</span><span style="color: #ffc000;">p bên đ</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">ng. Bao b</span><span style="color: #ffc000;">ầ</span><span style="color: #ffc000;">y chim đã vội bay xa </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> v</span><span style="color: #ffc000;">ề</span><span style="color: #ffc000;"> vùng n</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">ng </span><span style="color: #ffc000;">ấ</span><span style="color: #ffc000;">m ph</span><span style="color: #ffc000;">ươ</span><span style="color: #ffc000;">ng nam. Mây xám dâng mau
t</span><span style="color: #ffc000;">ừ</span><span style="color: #ffc000;">
hu</span><span style="color: #ffc000;">ớ</span><span style="color: #ffc000;">ng
b</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">c, chúng
thi nhau đem gió l</span><span style="color: #ffc000;">ạ</span><span style="color: #ffc000;">nh tăng d</span><span style="color: #ffc000;">ầ</span><span style="color: #ffc000;">n.&nbsp; R</span><span style="color: #ffc000;">ồ</span><span style="color: #ffc000;">i đêm s</span><span style="color: #ffc000;">ẽ</span><span style="color: #ffc000;"> dài thêm,&nbsp; cho đ</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">n khi đ</span><span style="color: #ffc000;">ỉ</span><span style="color: #ffc000;">nh núi xa ph</span><span style="color: #ffc000;">ủ</span><span style="color: #ffc000;"> đ</span><span style="color: #ffc000;">ầ</span><span style="color: #ffc000;">y tuy</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">t tr</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">ng tương phản bao hàng phong đ</span><span style="color: #ffc000;">ỏ</span><span style="color: #ffc000;"> r</span><span style="color: #ffc000;">ự</span><span style="color: #ffc000;">c là lúc lòng ng</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">i</span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> tr</span><span style="color: #ffc000;">ầ</span><span style="color: #ffc000;">m m</span><span style="color: #ffc000;">ặ</span><span style="color: #ffc000;">c, như chùng lại&nbsp; để đón nhận</span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> m</span><span style="color: #ffc000;">ộ</span><span style="color: #ffc000;">t không gian l</span><span style="color: #ffc000;">ạ</span><span style="color: #ffc000;">nh giá ập về , r</span><span style="color: #ffc000;">ồ</span><span style="color: #ffc000;">i ch</span><span style="color: #ffc000;">ấ</span><span style="color: #ffc000;">p nh</span><span style="color: #ffc000;">ậ</span><span style="color: #ffc000;">n m</span><span style="color: #ffc000;">ộ</span><span style="color: #ffc000;">t </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> lu</span><span style="color: #ffc000;">ậ</span><span style="color: #ffc000;">t</span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> đ</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">i-c</span><span style="color: #ffc000;">ủ</span><span style="color: #ffc000;">a t</span><span style="color: #ffc000;">ạ</span><span style="color: #ffc000;">o hóa - c</span><span style="color: #ffc000;">ủ</span><span style="color: #ffc000;">a sinh di</span><span style="color: #ffc000;">ệ</span><span style="color: #ffc000;">t - đ</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">n và đi!</span></span></b></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;">Thu quy</span><span style="color: #ffc000;">ệ</span><span style="color: #ffc000;">n vào lòng người dù chi một lần nào đó trong đời, nh</span><span style="color: #ffc000;">ẹ</span><span style="color: #ffc000;"> nhàng nh</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;"> s</span><span style="color: #ffc000;">ươ</span><span style="color: #ffc000;">ng khói, </span></span></b></span></span><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"> nh</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;"> </span></span></b></span></span></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> hu</span><span style="color: #ffc000;">ơ</span><span style="color: #ffc000;">ng </span></span></b></span></span><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"><span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;"></span></span></b></span></span>th</span><span style="color: #ffc000;">ơ</span><span style="color: #ffc000;">m </span></span></b></span></span></span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> tách trà bu</span><span style="color: #ffc000;">ổ</span><span style="color: #ffc000;">i sáng, hay ray r</span><span style="color: #ffc000;">ứ</span><span style="color: #ffc000;">t xót xa&nbsp; từ đi</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">u thu</span><span style="color: #ffc000;">ố</span><span style="color: #ffc000;">c l</span><span style="color: #ffc000;">ậ</span><span style="color: #ffc000;">p lòe trong đêm cho </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> giây phút suy t</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">, quay qu</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">t nh</span><span style="color: #ffc000;">ớ</span><span style="color: #ffc000;"> v</span><span style="color: #ffc000;">ề</span><span style="color: #ffc000;"> k</span><span style="color: #ffc000;">ỷ</span><span style="color: #ffc000;"> ni</span><span style="color: #ffc000;">ệ</span><span style="color: #ffc000;">m, bao ký </span><span style="color: #ffc000;">ứ</span><span style="color: #ffc000;">c bay xa ! Thu làm h</span><span style="color: #ffc000;">ồ</span><span style="color: #ffc000;">n ng</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">ờ</span><span style="color: #ffc000;">i sâu l</span><span style="color: #ffc000;">ắ</span><span style="color: #ffc000;">ng </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;"> -hoài t</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">ở</span><span style="color: #ffc000;">ng - </span><span style="color: #ffc000;"></span><span style="color: #ffc000;">m</span><span style="color: #ffc000;">ặ</span><span style="color: #ffc000;">c ni</span><span style="color: #ffc000;">ệ</span><span style="color: #ffc000;">m…</span></span></b></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal;">
<span style="color: #bc6e6e;"><span style="color: #bf5f00;"><b><span style="color: #ffc000; font-size: 21px;"><span style="color: #ffc000;">N</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">u th</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;"> thì ta hãy th</span><span style="color: #ffc000;">ả</span><span style="color: #ffc000;">n nhiên đón thu, kh</span><span style="color: #ffc000;">ẻ</span><span style="color: #ffc000;"> ôm thu&nbsp; vào lòng, dù chi một lần thôi, tr</span><span style="color: #ffc000;">ư</span><span style="color: #ffc000;">ớ</span><span style="color: #ffc000;">c khi chúng ki</span><span style="color: #ffc000;">ế</span><span style="color: #ffc000;">n bao lá thu ch</span><span style="color: #ffc000;">ớ</span><span style="color: #ffc000;">i v</span><span style="color: #ffc000;">ớ</span><span style="color: #ffc000;">i chong chanh, theo làn
gió l</span><span style="color: #ffc000;">ạ</span><span style="color: #ffc000;">nh
lùng, đ</span><span style="color: #ffc000;">ể</span><span style="color: #ffc000;"> l</span><span style="color: #ffc000;">ạ</span><span style="color: #ffc000;">i nh</span><span style="color: #ffc000;">ữ</span><span style="color: #ffc000;">ng cành cây ch</span><span style="color: #ffc000;">ơ</span><span style="color: #ffc000;"> v</span><span style="color: #ffc000;">ơ</span><span style="color: #ffc000;"> x</span><span style="color: #ffc000;">ươ</span><span style="color: #ffc000;">ng x</span><span style="color: #ffc000;">ẩ</span><span style="color: #ffc000;">u đứng chịu tang trong mùa đông băng giá.</span></span></b></span></span></div>
<br />
<span style="font-weight: bold;">dinh hoa lu <br />thu 2012 </span><!--[if gte mso 9]>

Normal
0
false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE


--><!--[if gte mso 9]>--><!--[if gte mso 10]>
<style>

table.MsoNormalTable
{line-height:115%;

font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";}
</style>
-->
<embed allowscriptaccess="never" flashvars="&amp;autostart=true" height="30" src="http://www.nhaccuatui.com/m/rhL5o7BBrd" type="application/x-shockwave-flash" width="30" wmode="transparent"></embed>
<br />
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
</div>
 
Top