GIA PHẢ HỌ ĐINH Phụ lục: Chi Phượng Vũ

dinhxuanba

Moderator
Staff member
GIA PHẢ HỌ ĐINH
Phụ lục: Chi Phượng Vũ
Đinh xuân Hường dịch từ bản chữ Hán

CHI PHƯỢNG VŨ, PHƯỢNG DỰC, THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

Phần lịch kỷ các đời từ thứ 10 trở lên, tên tuổi, thuỵ danh không rõ, mộ phần càng không biết.
Sau đây là lịch kỷ từ đời thứ 10 trở đi.

* Hiển tổ khảo thứ 10: Tổng binh Phòng ngự sử Đinh tướng công ,tự Phúc Khê, Quảng Uy tiên sinh, quê giáp Đồng thọ , trú tại giáp Thái Ninh . Thọ 79 tuổi. Mộ tại Mả Kì, đê Hương Án, tốn Long toạ Cấn, hướng Khôn (Các danh từ địa lí mồ mả ). Ngày giỗ không rõ(Nhất gia phổ lĩnh nam phủ quân)

Hiển tổ tỷ hiệu Trinh Tư(貞姿), á tỷ Từ Hoan(慈歡). Tương truyền một bà ở giáp Đồng Hạ, một bà ở giáp Nhị ngũ, sinh hạ 1 trai , ngày sinh không rõ.Ngày giỗ của các bà tổ cũng không rõ.

*Hiển tổ khảo đời thứ 9 Đinh Tuấn, phong Hùng Duệ (Nhuệ )Đại vương, sinh năm Canh Tí (庚子). bản tính kiên trung tiết nghĩa kiêu dũng hơn người. Thời trẻ thường đến du chơi các hội võ ở xã Nghiêm xá, hai tay xách 2 hòn đá , người ta trông thấy đều kinh lạ. Đến khi lớn lên làm quan đến chỉ huy sứ, là tướng danh tiếng trong đời. Ông được lệnh đem quân thuộc Phù Nam vệ hành binh đến xứ Châu Cầu. Ông lĩnh ấn Tiên phong cùng địch giao chiến. Quân đang đánh hăng,quan thống lĩnh đột nhiên lui binh, Đại vương thấy trung quân vỡ bại, thế địch mạnh mẽ, Ông một mình mang gươm qua 13 khoảng cầu phao đánh địch, tay bị nhiều vết thương, ông đã tự vẫn bên sông .Bà Từ An nghe tin, đến chiến trường, dựa theo vết nám đen (hoặc nốt ruồi(?) ) ở vai tìm xác không thấy, bèn chiêu hồn táng bên phải của tổ ông.Từ đó linh hồn vẫn hiện lên sách nhiễu , chúng dân hao người tổn vật .Dân ở nơi ấy tự giác lập đền thờ bên sông . dân chúng từ đấy được yên ổn , đ ược mùa . Ông được phong t ặng Hùng Duệ Đại vương .Xuân Thu tế tự , đời đời huyết thực . Đền thờ tại xã Châu Cầu . Đất hương hoả lập ở xứ Ngọ Thậm.

Bà Dương Quý thị hiệu Từ An Cung nhân .Thọ 67 tuổi ,giỗ 8/4 ,sinh được 4 trai 2 gái .Trai đầu Phúc Bảo ,thứ 2 Phúc Thiện ,thứ 3 Phúc Đạo ,thứ 4 Phúc Tuy .Hai gái Diệu Nhẫn và Xuân Hoa . Hiển tổ khảo đời thứ 8 tức con đầu ông Hùng Dệ :Tiền Vệ Uý kiêm Thập lý Hầu Đinh Phúc Bảo ,huý….còn gọi ông Án .Sinh năm Canh Thân ,không rõ mấy tuổi .Giỗ 10/10 .Mộ tại xứ Mả Kì , đê Hương án, Mão Long ,toạ Giáp ,hướng Canh .Làm Vệ Uý là do phúc ấm của cha , thu phục nhân tâm được bầu Xã trưởng . Đất hương hoả tại xứ Ngọ Kỳ ,cháu thừa tự là Đinh nhân Thỗn . Hiển tổ tỷVõ thị Nhất Nương hiệu Từ Ái, huý Tàu .Quê giáp Đông An .Tuổi và ngày giỗ không r õ .Mộ tại xứ Ngọ đông lang ,sinh được 5 trai 1 gái : + Đinh phúc An ,con cả ,còn gọi ông Kì .Bà hiệu Từ Tính….không còn người nối dõi . + Đinh chính Tâm ,con thứ 2 ,còn gọi ông Dật ,thay anh coi hương hoả .Bà Ngô thị Nhất Nương hiệu TừMinh .sinh Đinh phúc Trường ,huý Dật , ông Trường sinh được 2 gái .Con thứ 2 ông Chính Tâm Đinh nhân Di sinh được 4 gái . +Đinh phúc Mỹ ,con thứ 3 .BàTrần thị Nhất Nương hiệu Từ Hiếu ,sinh được 2 trai 1 gái .Trai là Đinh phúc Minh sinh được 1 trai : Đinh thuần Tín ,sinh được 1nam : Đinh xuân Mâu +Đinh Phúc Ngâm ,con thứ 4 ,sinh được 1 trai : Đinh thọ Vực hiệu ông Bảng ,thọ75 tuổi ,giỗ 24/5 .Bà họ Dương hiệu Từ Ân ,quê giáp Tây Thượng ,thọ 67 tuổi ,giỗ14/10 ,sinh 2 trai 1 gái : Đinh viết Đằng , Đinh viết Do , Đinh thị Cẩm . +Đinh phúc Hiền con thứ 5 ,v ợ con thế thứ xem phần sau . * Đinh phúc Quang con trưởng ông Phúc Hào (Không biết đâu ra ?) ,giỗ 21/11 ,mộ tại xứ cửa Đình .Bà Nguyễn thị nhất Nương ,hiệu Thục Mỹ ,giỗ 21/2 ,sinh 2trai 2gái . #Đinh phúc Thuận ,con đầu ông Phúc Quang ,giỗ 15/11,mộ tại Đường Mang .Bà họ Nguyễn ,sinh được 5 trai 1gái :

+ Đinh đắc Lộc ,con đầu ông Thuận ,bà họ Nguyễn ,sinh được 2 trai : Đinh trọng Tài , Đinh văn Kì + Đinh trung Thứ ,con thứ 2 ông Thuận .Vợ Võ thị Trạch ,sinh 4 trai 2 gái .Trai Trung Chí , Trung Kính ,Trung Tiếp . +Đinh hữu Luận ,vợ Nguyễn thị Bưu ,sinh 1 trai Đinh hữu Mưu . +Đinh văn Bản ,con thứ 4 ông Thuận . +Đinh thị Đổng ,con gái ông Thuận ./ +Đinh nhân Mão ,conthứ 5 ông Thuận #Đinh phúc Trực ,con thứ ông Phúc Quang ,giỗ 14/10 .bà họ Nguyễn ,sinh được 2 trai : Đinh hữu Năng ,con đầu ông Trực ,vợ họ Nguyến sinh 1 trai ,1gái : Đinh hữu Luật , Đinh thị Điều .Con thứ 2 ông Trực Đinh thái Vận . Đinh hiệu Lệnh (mờ)………Bà Lê thị Phối ,sinh được 1 trai 1 gái : Đinh văn Lãnh , Đinh thị Hiệu . Đinh phúc Đường ,con thứ ông….vợ họ Doãn ,hiệu Diệu Tiên ,sinh 2trai 3 gái Đinh phúc Do ,con út Ông Phúc Hào mộ tại ruộng Mả Kì ,vợ họ Nguyễn, hiệu Diệu Sinh ,sinh được 1trai 1gái . Đinh ph úc Vi ên ,con ông phúc Do ,thập lý hầu kiêm phủ sinh ,huý Đột . Vợ Ngô th ị … sinh 2 trai 3 g ái Đinh Phúc Thiện ,con thứ 2 ông Hùng Duệ , sinh Đinh phúc Nhiêu ,Phúc Nhiêu sinh Sinh đồ Đinh đăng Bảng ,tự Phúc Long .Phúc Long sinh Sinh đồ Đinh đăng Tiên . Đăng Tiên sinh Sinh đồ Đinh đăng Quỳ .Họ Đinh đổi giáp thành Thái Ninh .Nay còn có Văn tự .Con cháu đông nhiều . Đinh Phúc Đạo ,con thứ 3 ông Hùng Duệ ,sinh 3 trai 1 gái ( trong bản gia phả này chỉ ghi 2trai ,có lẽ không biết 1 chi đã ở hẳn trong xứ Nghệ -người ghi chú Đinh xuân Hường ) ) *Đinh phúc Thọ ,con đầu ông Phúc Đạo ,sinh 5 trai : # Đinh phúc Thành ,con đầu ông Phúc Thọ ,sinh được 3 trai 1 gái .

#Đinh phúc Địa ,con thứ 2 ông Phúc Thọ . #Đinh phúc Linh ,con thứ 3 ông Phúc Thọ (?) ,sinh được 3 trai . #Đinh chân Đức ,con thứ 4 ông Phúc Thọ ,thọ 88 tuổi ,giỗ (??)mộ tại xứ Trù hộ ,sinh được 4 trai 1 gái . Đinh đạo Minh ,con đầu Đạo An (Không biết từ đâu ra (!)) ,thọ 63 tuổi ,giỗ 25/9 ,mộ tại xứ Mả kì ,sinh được 1 trai . Đinh đạo Hưng ,con thứ 2 đạo An ,thọ 58 tuổi . Mộ tại đê Mã Kì ,sinh được 2 trai 4 gái . Trai : Đinh viết Bình , Viết Tri Đinh chân Nho ,con thứ 3 ông Đạo An .thọ 58 tuổi ,giỗ 12/10 ,sinh 1trai .Đinh viết Học ,con thứ 4 ông Đạo An ,sinh 2gái 2 trai : Đinh viêt Minh , Đinh viết Sí . #Đinh phúc Lãnh ,con thứ 5 ông Phúc Thọ ,sinh được 1 trai *Đinh phúc Thịnh ,con thứ 2 ông Phúc Đạo ,giỗ 10/10 ,mộ tại Đông Miếu ,sinh được 1 trai 6 gái . #Con trai Ông Thịnh Đinh Phúc Trạch ,thọ 77 tuổi ,giỗ 18/5 ,mộ tại đê Ngọ …Cháu Đinh lưu Kì phụng thờ ,sinh được 3 trai 2 gái : - Đinh phúc Dụng ,con đầu ông Phúc Trạch ,sinh được 2 trai : Đinh hữu Đài , Đinh hữu Đoả -Đinh phúc…,,,,,con thứ 2 ông Phúc trạch ,Thọ 72 tuổi ,giỗ 22/9 ,mộ tại xứ Đường vong ,sinh 4 trai 2 gái : Đinh kiếm Kì ,sinh 2 trai 2 gái ,trai thứ 2 Đinh hữu Thuận,thứ 3 Đinh Hữu Dung ,thứ 4 Đinh văn Doanh . - Đinh hồng Nho ,con thứ 3 ông Phúc Trạch ,sinh 1 trai Đinh viết Quý . Đinh Phúc Tuy ,con thứ 4 ông Hùng Duệ Đinh thị Triền , con gái ông Hùng Duệ Đinh thị Dung ,con gái út ông Hùng Duệ .Lúc 16 tuổi ,vào ngày 12/10,lúc trên đường ở kinh về đến xã Quất Tỉnh thì bị thiên quan bắt đi (đoạn này bị mờ nên chỉ dịch đoán ) .Nơi đó sau đó dân gian lập miếu thờ gọi là miếu bà cô ,rất thiêng ;có cầu tất ứng ,có cảm tất thông .

** hiển tổ khảo đời thứ 7 ,con thứ 5 ông Phúc Bảo : Đinh Phúc Hiền ,giỗ 30/4 ,mộ tại đê Mả kì . Đất đai hương hoả tại xứ Ngọ Đình ,cháu thừa tự ,chi thứ 4 Đinh đắc Lộc làm giỗ .Tổ bà Trần thị Nhị Nương ,hiệu Từ Lý ,thọ 77 tuổi ,giỗ 3/10 ,mộ tại xã Nghiêm xá ,huyện nhà ,sinh được 2 trai 3 gái . * Hiển tổ khảo đời thứ 6 :phủ sinh kiêm xã quan ,hiểu thông đạo giáo , Đinh phúc Lộc (con cả ông Phúc Hiền )hiệu Huyền Trung ,huý Minh Trí tiên sinh .thọ 60 tuổi .mộ tại xứ đê Mả Kì ,thi trúng Sinh đồ . Ông là người liêm chính cương nghị ,nghĩa dũng ,dễ thu phục nhân tâm , đươc làm Xã chính….(đoạn này mờ không đọc được) .bởi do công đức được giữlàm chức dịch xã quan 18 giáp lệnh trưởng biện lẽ vật theo ngày giỗ kị mang đến từ đường bái lễ .Tổ bà Nguyễn thị Nhất Nương ,hiệu Diệu Trường .thọ 84 tuổi ,giỗ 28/2 .mộ tại Ngọ Nhậm ,sinh 6 nam 1 gái -Đinh phúc Thiện ,con cả ông phúc Lộc .thọ 50 tuổi ,giỗ 14/7 ,sinh 2 trai 4 gái :Đinh chân Mỹ , Đinh chân Công -Đinh Phúc Nhân ,thọ 57 tuổi ,giỗ 25/5 ,mộ tại đê Mả Kì .Tân Dậu khoa thi trúng Sinh đồ ,hiểu thông địa lý . -Đinh phúc Bản ,con thứ 3 ông Phúc Lộc . -Đinh đình Vượng ,con thứ 4 ông Phúc Lộc ,thọ 50 tuổi ,giỗ26/12 ,mộ tại Thanh Trì ,năm Canh Ngọ thi trúng Hương Cống ,26 tuổi bổ Bác văn đài Giám sinh ,sinh 1 trai 1 gái : Đinh doãn Huống ,vào năm 5 tuổi thì mẹ mất ,theo học nghề văn , đến năm 13 tuổi thì cha mất .gia cảnh bần hàn ,phiêu dạt bốn phương dung thân .Việc học hành không bỏ bễ . Đến khoa Tân Mão thi trúng Sinh đồ ,lúc đó đã 22 tuổi . Đến khoa Ất Dậu thi trúng Hương Cống ,thừa bổ Úơc lễ đường Giám sinh ,sau đó làm Tri huyện Sơn Vi ,sinh được 1 trai 4 gái .Con thứ 2 của ông Vượng Đinh hữu Lực -Đinh phúc Mạc ,con thứ 5 ông Phúc Lộc ,thọ 80 tuổi ,giỗ 9/2 ,sinh 3 trai 3 gái : Đinh nhân Suất ,sinh được 1 trai Đinh văn Sản .Con thứ 2 Đinh nhân Chính ,sinh được 1 trai Đinh văn ….Đinh viết Thự ,con út ÔngMạc ,thi trúng Sinh đồ năm Nhâm tí ,giỗ 20/8

*Đinh phúc Đăng ,con thứ 2 ông Phúc Hiền ,thọ81 tuổi ,giỗ 20/1 ,mộ tại xã Nghiêm Xá ,xứ Trung Đồng, sau di về Mả Kì .Tương truyền ông là người có lòng hiền dũng ,tích đức .Có con mắt Địa lý tinh thông ,pháp sư diệu thủ ,cứu nhân thành sự ,thường không lấy lễ vật .Người người ái mộ .Bà họ Nguyễn hiệu Từ Minh ,thọ 66 tuổi ,giỗ 28/3 ,mộ tại Ngọ đông viên xứ .Khu vườn có trên dưới 2 cấp ,còn là đất tư giao cho Dương Chi giữ , do họ Dương bán . Ông sinh được 5 trai 5 gái . Đất hương hoả biệt lập ở xứ Đồng Triều . Đinh văn Doanh thờ tự . #Con cả ông Đăng : Đinh Phúc Tuấn ,thọ 53 tuổi ,giỗ25/1 ,mộ tại đê Mả Kì ,sinh 3 trai 2 gái :con thứ 2 tên Đinh đắc Lộc ,sinh được 1 trai 1 gái .Con thứ 3 tên Đinh danh Hoàn ,sinh 5 trai 1 gái .trai Đinh văn Bài ,Văn bảng ,Văn Bỉnh ,Văn Hào ,Văn Tải . #Con thứ 2 ông Phúc Đăng (mờ cả 1 giòng , đoán có lẽ là Đinh phúc Chí ) …sau đó làm tri phủ An Bình ,thọ 55 tuổi ,sinh được2 trai 2 gái ,con cả Đinh văn Học , Đinh văn ...(mờ..) Đinh đăng …(con thứ 2 ông Phúc chí), Ất mão khoa thi trúng Sinh đồ sau làm khảo hạch 4 trường thi ở huyện Phú Xuyên ở trước điện được tưởng thưởng ,sau chuyển về Từ Sơn ,sinh được 1 trai 3 gái . Đinh đăng Mẫn ,con út ông Phúc Chí , đàu tiên làm tri phủ Trường Khánh , sinh được 1 nam Đinh văn Bân . #Đinh đôn Hậu ,con thứ 3 ông Phúc Đăng , đầu tiên Phủ sinh ,tặng phong Hoằng Tín ,sinh được1 trai : Đinh văn Lễ .. #Đinh phúc Sang ,con thứ 4 ông Phúc Đăng ,thọ 50 tuổi ,giỗ 8/5 /mộ tại đê Trù Hộ Câu Vận ,sinh được 5 trai 1 gái : Đinh danh Ái ,làm Xã Chính ,sinh được 4 trai . Đinh danh Cẩm ,con thứ 2 ông Phúc Sang ,sinh 2 trai 1 gái . Đinh chu Viên ,con thứ 3 ông Phúc Sang ,chết sớm sinh 1 gái . Đinh quang Huy ,con thứ 5 ông Phúc Sang ,làm Mậu lâm langQuang hiếu điện thiếu hương ,thọ 84 tuổi….Đinh danh Cựu ,con đầu ông Quang Huy ,mộ tại Ngọ đông Viên sinh được 1 trai 3 gái . Đinh danh Mạo ,con thứ 2 ông Huy ,giỗ 26/6 ,sinh được 1 gái.
Đinh xuân Hường dịch và đánh máy xong tại Hà Nội ngày 12/8/2007.
 
Top