Họ Đinh Quảng Bình sau hơn một năm thành lập BLL

001.jpg
Đoàn đại biểu Họ Đinh tỉnh Quảng Bình tại buổi lễ thành lập BLL họ Đinh miền Trung và Tây Nguyên tại Huế - năm 2013

HỌ ĐINH QUẢNG BÌNH SAU HƠN MỘT NĂM THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC

Ngày 24 tháng 5 năm 2014, Ban liên lạc họ Đinh Quảng Bình (BLL) chính thức thành lập. Kể từ bấy đến nay đã 14 tháng, những chương trình hoạt động, công việc kết nối giao lưu và những mục tiêu phấn đấu đã được BLL duy trì kể từ khi thành lập. Bước đầu đã đạt được một số kết quả có thể kể đến như sau:
- BLL đã cử đại diện tham dự lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Ban liên lạc họ Đinh ViệtNamvào ngày 10/1/2015 tại Hà Nội.
- Xúc tiến công tác trù bị thành lập Ban liên lạc họ Đinh cấp huyện và thị xã.
- Đại diện BLL đã tham dự lễ kỷ niệm 1047 năm vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi. Lễ Tế Xuân Ất Mùi và khánh thành Tam quan nhà thờ Đinh tộc QNĐN tại làng La Châu, Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng vào ngày 26/42015;
- Đã thành lập được Ban liên lạc họ Đinh thị xã Ba Đồn vào ngày 3/5/2015; các chi họ Đinh huyện Minh Hóa đang gấp rút chuẩn bị thành lập BLL .
Niềm vui gặp mặt huyết thống Đinh tộc rất linh thiêng và tình cảm, ai cũng muốn giao lưu chắp nối gia phả tộc họ để biết Tổ tông xa, Tổ tông gần…có biết rồi cùng nhau gắn kết xây dựng tộc họ phát triển theo xu thế thời đại có thờ Tổ tông xa và Tổ tông gần, lớp đi trước làm nền móng vững vàng để lớp kế tiếp phát triển đi lên. Bản thân tôi rất mong ngày càng có nhiều người họ Đinh yêu quý trang www.hodinhvietnam.com như tâm niệm của người sáng lập.
Được sự phân công của BLL, tôi xin phép cập nhật vào trang họ Đinh Việt Nam một số thông tin và hình ảnh hoạt động sau đây của họ Đinh tỉnh Quảng Bình để bà con biết, góp ý xây dựng và phát triển.
Quảng Bình, ngày 04/08/2015
TM/ BLL Họ Đinh tỉnh Quảng Bình
Phó Ban
Đinh Hữu Sâm
_________________________________________

BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ ĐINH
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 01 /CT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày tháng 5 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH
Hoạt động của Ban liên lạc họ Đinh Quảng Bình lần thứ nhất
Để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới . Ban liên lạc họ Đinh Quảng Bình đã họp đề ra chương trình hoạt động của Ban liên lạc lần thứ nhất như sau:

I- NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH:
1. Chương trình 1:

Khảo sát về các dòng họ Đinh trong tỉnh phục vụ cho việc tìm hiểu nguồn gốc của các dòng họ và việc chắp nối, hợp phả họ Đinh tỉnh Quảng Bình trong tương lai.
Tổ chức thực hiện:
- Thường trực ban liên lạc chuẩn bị mẫu thống kê, mẫu tổng hợp kết quả khảo sát.
- Các thành viên Ban liên lạc thuộc địa bàn tổ chức tiến hành thống kê từ cấp từng xã, phường và tập hợp theo huyện, thành phố để Ban Liên lạc tỉnh tổng hợp.
Thời gian hoàn thành: 25/12/2014.
2. Chương trình 2:

Khảo sát tình hình về các nhà doanh nghiệp, những người họ Đinh Quảng Bình thành đạt trên các lĩnh vực để chắp nối; tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp và danh nhân.
Tổ chức thực hiện:
- Thường trực ban liên lạc chuẩn bị mẫu thống kê, mẫu tổng hợp kết quả khảo sát; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp và danh nhân.
- Các thành viên Ban liên lạc thuộc bộ phận Câu lạc bộ doanh nghiệp và danh nhân tiến hành thống kê những người họ Đinh Quảng Bình là doanh nghiệp, danh nhân đang làm việc ở trong và ngoài tỉnh, giúp ban liên lạc chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị gặp mặt.
Thời gian hoàn thành:
- Hoàn thành thống kê đến 31/7/2014.
- Tổ chức hội nghị vào tháng 8/2014.
3. Chương trình 3:

Hướng dẫn việc thành lập Ban liên lạc lâm thời ở các địa phương để xúc tiến việc thành lập ban liên lạc chính thức ở các huyện, thành phố.
Tổ chức thực hiện:
- Căn cứ kế hoạch khảo sát về các dòng họ sẽ hướng dẫn thành lập Ban liên lạc lâm thời ở các huyện, tiến tới thành lập Ban liên lạc chính thức.
- Thường trực ban liên lạc giúp hướng dẫn các thủ tục thành lập Ban liên lạc, cách thức tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc lâm thời các địa phương.
Thời gian hoàn thành:
Đây là công việc lâu dài. Trong năm 2014 phấn đấu thành lập 1 đến 2 Ban liên lạc lâm thời ở các huyện có đủ điều kiện.
4. Chương trình 4:

Xây dựng Quy chế thu, chi, sử dụng tài chính trình Ban liên lạc thông qua để thực hiện; xây dựng nguồn thu, tuyên truyền, vận động các dòng họ, tập thể, cá nhân đóng góp, tài trợ, tiến cúng cho các quỹ.
Tổ chức thực hiện:
- Thường trực Ban liên lạc hướng dẫn bộ phận tài chính soạn thảo quy chế.
- Bộ phận tài chính giúp Ban liên lạc vận động nguồn thu; tổ chức thu, chi các quỹ; mở sổ sách theo dõi, quản lý các quỹ theo quy định.
Thời gian hoàn thành:
Đây là công việc lâu dài, đồng thời phải tiến hành thường xuyên.
Trước mắt trình ban liên lạc thông qua Quy chế trong quý II/2014.
5. Chương trình 5:

Nghiên cứu, tìm xây dựng nơi tưởng niệm vua Đinh Tiên Hoàng và các chư tổ họ Đinh Quảng Bình.
Tổ chức thực hiện:
- Thường trực ban liên lạc phối hợp với Ban liên lạc các huyện, thành phố và các họ Đinh địa phương tổ chức thực hiện.
Thời gian hoàn thành:
Đây là công việc phải tiến hành trong một số năm, trước mắt Ban liên lạc dự kiến 1 số điểm để thảo luận vào cuối năm 2015.
6. Chương trình 6:

Sưu tầm các tư liệu lịch sử về họ Đinh; tìm hiểu các di tích lịch sử, nhà thờ, lăng mộ, công trình kiến trúc, công trình nghiên cứu, gia phả, lễ nghi … của các dòng họ Đinh trong tỉnh để nghiên cứu, phục vụ cho việc tìm hiểu nguồn gốc của các dòng họ, xây dựng tập tài liệu về họ Đinh Quảng Bình.
Tổ chức thực hiện:
- Bộ phận thông tin - tư liệu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sưu tầm, nghiên cứu, từng bước thu thập thông tin, tài liệu cần thiết.
Thời gian hoàn thành:
Đây là công việc lâu dài, trong năm 2014 phấn đấu xây dựng xong kế hoạch, vạch lộ trình thực hiện; triển khai thực hiện các công việc theo lộ trình đề ra.

II- Tổ chức thực hiện:
1. Thường trực Ban liên lạc giúp ban liên lạc hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành chương trình đã đề ra.
2. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thường trực ban liên lạc sẽ trực tiếp giải quyết, báo cáo lại Ban liên lạc trong các cuộc họp thường kỳ để nắm được.
TM/ BAN LIÊN LẠC LT HỌ ĐINH QUẢNG BÌNH
TRƯỞNG BAN
( đã ký)
Đinh Xuân Sàm
___________________________________________

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 02/ BLLHĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2015
THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp lần thứ 3 của Ban liên lạc

Ngày 19 tháng 7 năm 2015, Ban liên lạc Họ Đinh tỉnh Quảng Bình họp mặt đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và bàn triển khai kế hoạch hoạt động cuối năm 2015 tại Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ.
Dự hội nghị có 11/14 thành viên, vắng 3 thành viên.
Ông Đinh Xuân Sàm, Trưởng ban liên lạc báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động từ nay đến cuối năm 2015.
Về hoạt động kết nối: Ban liên lạc thường xuyên liên hệ, kết nối hoạt động trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Trong tỉnh các thành viên phụ trách huyện, thị xã, thành phố đã cố gắng kết nối các họ Đinh ở địa phương, lập Ban liên lạc lâm thời, chuẩn bị điều kiện để tổ chức hội nghị thành lập Ban liên lạc chi họ Đinh huyện (thị xã, thành phố). Đầu năm nay, thị xã Ba Đồn đã tổ chức thành công hội nghị thành lập Ban liên lạc chi họ Đinh thị xã. Rút kinh nghiệm quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị ở thị xã Ba Đồn, các chi họ Đinh ở huyện Minh Hóa, Lệ Thủy tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị triển khai hội nghị.
Theo lời mời của Ban liên lạc họ Đinh Miền Trung - Tây nguyên và Hội đồng Đinh tộc Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 1047 năm Vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, Lễ Tế Xuân Ất Mùi và khánh thành Tam quan nhà thờ Đinh tộc QNĐN tại làng La Châu, Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ban liên lạc tỉnh Quảng Bình có Trưởng ban Đinh Xuân Sàm và 2 thành viên tham dự vào sáng 26/4/2015. Cuộc Lễ với sự hiện diện của hơn 400 đại biểu của 52 chi, phái Đinh tộc trong tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Hội nghị còn có đại diện của các BLL và bà con các tộc Họ Đinh của các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc , TP Hồ Chí Minh và Ban Liên Lạc Họ Đinh Miền Trung &Tây Nguyên.
Đặc biệt toàn thể bà con Đinh Tộc đã đón nhận Lẵng hoa của một người cháu ngoại là ông Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ và Lẵng hoa của con cháu Nội Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gữi tặng. Đã làm cho niềm vui của cuộc hội ngộ huyết thống Đinh tộc càng linh thiêng và tình cảm hơn bao giờ hết.
( Nhân đây, Ban liên lạc họ Đinh tỉnh cảm ơn sự hổ trợ chuyến đi dự hội nghị này của ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình).
Tuy nhiên, hoạt động trong 6 tháng qua vẫn còn trầm, chưa có bề nổi; các hoạt động chính kết quả thực hiện còn khiêm tốn. Ban liên lạc đề nghị các thành viên tích cực hơn để thúc đẩy các hoạt động trong những tháng còn lại của năm 2015.
Các thành viên tham gia thảo luận phân tích thêm một số hạn chế và bàn sâu một số việc triển khai trong năm nay.
Sau khi đã thảo luận, ông Đinh Xuân Sàm – Trưởng Ban liên lạc đã kết luận:
1. Về tổ chức Ban liên lạc chi họ Đinh cấp huyện, trước mắt:
1.1/ Chưa thành lập Ban liên lạc chi họ Đinh huyện Bố Trạch, bà con họ Đinh các xã phía Bắc huyện về sinh hoạt với Ban liên lạc chi họ Đinh thị xã Ba Đồn. Bà con các xã, thị trấn còn lại về sinh hoạt với Ban liên lạc lâm thời chi họ Đinh thành phố Đồng Hới.
1.2/ Chưa thành lập Ban liên lạc chi họ Đinh huyện Quảng Ninh, bà con họ Đinh huyện Quảng Ninh về sinh hoạt với Ban liên lạc lâm thời chi họ Đinh huyện Lệ Thủy, giao ông Đinh Kim Phúc phối hợp với ông Đinh Duy Minh bàn bạc triển khai thành lập Ban liên lạc lâm thời chi họ Đinh Lệ Ninh
1.3/ Ban liên lạc lâm thời huyện Minh Hóa chuẩn bị mọi điều kiện thông qua ông Đinh Ngọc Quế - Phó ban liên lạc họ Đinh tỉnh trước khi tổ chức hội nghị.
1.4/ Ban liên lạc họ Đinh tỉnh nhất trí bổ sung ông Đinh Xuân Dục, sĩ quan quân đội nghỉ hưu tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa làm thành viên Ban liên lạc họ Đinh tỉnh lần thứ nhất – phân công: cùng phụ trách huyện Minh Hóa.
2. Chuẩn bị kết nối tổ chức câu lạc bộ doanh nhân họ Đinh tỉnh vào cuối tháng 10/2015.
3. Hội nghị nhất trí giao ông Đinh Hữu Sâm phụ trách thông tin hoạt động của Ban liên lạc và các chi họ Đinh tỉnh theo quy định.
4. Bộ phận tài chính: Xây dựng Quy chế thu, chi, sử dụng tài chính gửi các thành viên Ban liên lạc tham gia ý kiến trong tháng 9/2015.
5. Về chương trình xây dựng nơi tưởng niệm vua Đinh Tiên Hoàng và các chư tổ họ Đinh Quảng Bình, Ban liên lạc họ Đinh tỉnh xin trân trọng cám ơn và đánh giá rất cao tấm lòng của họ tộc Đinh Gia Đồng Hới về việc hiến đất để xây dựng. Ban liên sẽ gặp gỡ, trao đổi với họ tộc Đinh Gia trong thời gian sắp tới để xây dựng đề án triển khai.
Ban liên lạc họ Đinh tỉnh kính đề nghị các thành viên tranh thủ thời gian bám vào nội dung kết luận để triển khai công việc.

T/M BLL HỌ ĐINH QUẢNG BÌNH
TRƯỞNG BAN
Đinh Xuân Sàm
Nơi nhận
- Các thành viên
- Lưu
_____________________________________

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỌ ĐINH QUẢNG BÌNH

Ban thường trực:
1- Ông Đinh Xuân Sàm – Nguyên Huyện ủy viên, giám đốc công ty Xây dựng Quảng Trạch, Trưởng phòng Phát triển đô thị Sở Xây dựng đã nghỉ hưu - Trưởng ban liên lạc.
2- Ông Đinh Ngọc Quế - Nguyên Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh - Phó ban liên lạc .
3- Ông Đinh Quang Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình - Phó ban liên lạc.
4- Ông Đinh Hữu Sâm - Nguyên giám đốc XN khai thác khoáng sản Công ty Lâm Công Nghiệp Long Đại - Phó ban liên lạc .
5- Ông Đinh Xuân Du - Nguyên phó giám đốc Dự án Phát triển Du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông Quảng Bình đã nghỉ hưu - Chánh văn phòng Ban liên lạc .

Các ban viên:
1- Ông Đinh Minh Chất - Nguyên Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, nay Phó Giám đốc Sở Công Thương – Ban viên.
2- Ông Đinh Phú Hòa - Chánh Văn phòng Cục Hải quan Quảng Bình – Ban viên.
3- Ông Đinh Nam Sơn – Giám đốc Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ– Ban viên.
4- Ông Đinh Văn Chưu – Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã nghỉ hưu – Ban viên.
5- Ông Đinh Phú Tư – nguyên Ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quảng Trạch - đã nghỉ hưu – Ban viên.
6- Ông Đinh Xuân Ngữ - Phó giám đốc trung tâm huấn luyện – Công An tỉnh Quảng Bình- Ban viên.
7- Ông Đinh Duy Toàn- Văn phòng UBND xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh – Ban viên.
8- Ông Đinh Kim Phúc – Nguyên Đại tá Cục 2-Bộ Quốc phòng đã nghỉ hưu – Ban viên.
9- Ông Đinh Gia Thừa- Trưởng tộc chi họ Đinh Gia ( tp. Đồng Hới)
10- Ông Đinh Xuân Dục, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa- Ban viên
____________________________________
421642_2679891871801_1091408978_32200235_1212985844_n.jpg


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH &PHÁT TRIỂN HỌ ĐINH THỊ XÃ BA ĐỒN
Theo Đại việt sử ký toàn thư và gia phả lưu giữ lại của một số dòng họ và chuyện kể của lớp người đi trước, các dòng tộc họ Đinh nay sống tại tập hợp ở ấp Thị Lang nay là làng Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc và thôn Hợp Hòa, xã Quảng Hòa có 7 dòng họ Đinh, nhưng có 2 dòng tộc lớn nhất của 2 làng là dòng họ Đinh Công Địch và dòng họ Đinh Phúc.
Dòng họ Đinh Công Địch và dòng họ Đinh Phúc có từ thời hậu Trần, vua Trần Minh Tông ( 1314-1357) hình thành cách đây gần 600 năm. Từ khi các vị thần tổ theo Trần Bang Cẩn hoàng tử dẫn đầu đoàn quân đánh dẹp giặc Lồi (Chiêm Thành) mở rộng giang sơn, đất nước bình yên, xin hoàng tử ở lại khai sơn, pha thạch lập ra ấp mới hình thành làng có tên Thị Lễ, sau đổi thành Thị Lang với hai giáp Đông, Đoài. Dưới triều Lê ( 1428-1788 ) là Vĩnh Lộc làng, Thị Lễ xã, Tuyên Chính huyện, Quảng Bình tỉnh. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, làng Vĩnh Lộc nằm trong xã Vĩnh Trạch cùng các làng Vĩnh Phước, Phú Trịch và Cồn Sẻ. Cuối 1947, xã Vĩnh Trạch sáp nhập với xã Quảng Hòa, Quảng văn thành xã Ninh Trạch. Đến 1955 xã Ninh Trạch được chia ra thành 3 xã: Quảng lộc, Quảng Hòa và Quảng Văn. Thôn Vĩnh Lộc thuộc xã Quảng Lộc.Thủy Tổ của dòng họ Đinh Công Địch bình Lồi, chiến tướng Quê Lam Sơn, Thanh Hóa tiên hiền, khai khẩn.
Thủy Tổ họ Đinh Phúc là Đinh Phúc Sỹ, hiệu Ông Mẫn, quê Đoài Sơn, tỉnh Sơn Tây tiên hiền khai khẩn.
Từ tiền thủy Tổ của dòng họ Đinh Công Địch và Đinh Phúc Sỹ vào lập ấp cho đến nay đã trải qua 16 đời. Ngày nay con cháu đã sinh cơ lập nghiệp khắp mọi miền và kể cả ở nước ngoài. Theo thống kê bước đầu của 2 dòng họ Đinh này hiện có khoảng 1.200 đinh. Dòng họ Trung liệt với Tổ Quốc qua các thời kỳ, có truyền thống hiếu học từ xa xưa. Ngày nay đại đa số các gia đình đều có công với nước; nhiều con cháu trưởng thành giữ trọng trách lớn ở các cơ quan Đảng, nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Trong lực lượng vũ trang nhiều con cháu được phong quân hàm Thượng tá, Đại tá. Trong lĩnh vực khoa học, có con cháu là Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ…Ở chi 3, dòng họ Đinh Công Địch có cụ Đinh Văn Học thi đậu Cử nhân, được bổ làm quan ở Bắc Ninh, được thang chức Giáo thụ hàn lâm viện. Thời vua Tự Đức phong 19 sắc phong cho cụ. Cụ Đinh xuân Biều được phong hồng lô tự khanh làm ở trong Triều. Cụ Đinh Hớn, hiệp sỹ Võ theo nghĩa quân Cần Vương. Hiện nay có 5 Đại tá, 2 Thượng tá 3 Tiến sĩ và 12 thạc sĩ.
Còn 5 dòng họ khác ở Vĩnh Lộc vào lập nghiệp từ sau thế kỷ 17-18. Số đinh ở các dòng họ này khoảng 180. Tuy vậy con cháu cũng làm ăn phát đạt, cũng có người đó góp cho cách mạng, có con cháu có người là Đại tá, Thượng tá trong quân đội, công an; có người là kỷ sư, bác sĩ.
Dòng họ Đinh ở Quảng Sơn cũng có dòng tộc tại làng Vĩnh Lộc lên lập nghiệp ở làng Thọ Linh, con cháu hiện nay là đời thứ chín. Nay trưởng họ dòng tộc là Đinh Xuân Hữu, hiện có 120 đinh. Dòng họ vào đời thứ 5 có ông Đinh Trạc làm quan án sát tỉnh Thanh Hóa. Trong quân đội có 4 Đại tá. Đại tá Đinh Quân làm thư ký cho thủ tướng Phan văn Khải là đời thứ 6.
Họ Đinh ở Quảng Tiên từ Nghệ An vào có trên 400 năm, đến nay có từ 11 đến 12 đời. Đinh làng tiên Lệ có 165 đinh, con cháu làm ăn phát đạt. Đời thứ 5 có ông Đinh Doãn Trung đậu khoa hương cống ( cử nhân ) năm kỷ mão 1819 sau được bổ làm quan đại thần triều đời vua Minh Mạng. Ông là quan phủ doãn được triều đình điều dẹp giặc 2 lần ở Gia Định Định Tường. Ngày nay con cháu có người là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, có người là Đại tá trong lực lượng vũ trang.
Về thờ phụng tổ tiên các dòng họ từ xưa đã xây dựng nhà thờ, chỉ có những chi họ nhỏ thì thờ tự tại gia.
Với thời gian tìm hiểu, nghiên cứu còn khiêm tốn, tôi xin nêu một số nét tổng thể các dòng họ Đinh Quảng Trạch ( nay là thị xã Ba Đồn ) để bà con nghiên cứu.
Đinh Phú Tư
Thành viên BLL họ Đinh tỉnh Quảng Bình
 
Top