CHA MẸ

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
KÍNH CHA MẸ

Dư tám chín mươi phúc thọ trường
Vui cùng con cháu với quê hương
Sơn cao nghĩa cả ghi từng chữ
Biển rộng tình thâm chép đủ chương
Nhâm Ngọ tiễn cha bằng ngựa quý
Nhâm Thìn đưa mẹ có rồng Vương
Cháu con ở lại nơi trần thế
Gìn giữ gia phong, phụng tổ đường .

Trưởng nam Đinh Dưỡng

父母敬
八九拾年壽在堂
全家孫子合同鄉
山高義重編多字
海大情深記
父德清高午望揃
母儀福厚辰成王
媄咋今衛
孫子興隆福祿長
Bài họa
KÍNH CHA MẸ
(dịch âm)
Bát, cửu thập niên thọ tại đường
Toàn gia, tôn tử hợp đồng hương
Sơn cao nghĩa trọng biên đa tự
Hải đại tình thâm ký vạn chương
Phụ đức thanh cao Ngọ vọng tiễn(*)
Mẫu nghi phúc hậu Thìn thành vương (**)
Mẹ cha nay về nơi an lạc
Tôn tử hưng long phúc lộc trường .

Trai thứ Đinh Xuân Vinh
* Cha mất năm Nhâm Ngọ(2002), ** Mẹ mất năm Nhâm Thìn (2012)
 

Đinh Xuân Vinh

Thành viên
Staff member
tác giả xin sửa lại :
KÍNH NHỚ CHA MẸ

Dư tám chín mươi phúc thọ trường
Vui cùng con cháu với quê hương
Núi cao nghĩa cả ghi từng chữ
Biển rộng tình thâm chép đủ chương
Nhâm Ngọ tiễn cha bằng ngựa quý
Nhâm Thìn đưa mẹ có rồng Vương
Cháu con ở lại nơi trần thế
Gìn giữ gia phong, phụng tổ đường .

Trưởng nam Đinh Dưỡng cùng con cháu chắt

雙身敬
八九拾年壽在堂
全家孫子合同鄉
山高義重編多字
海大情深記萬章
父德清高有午白
母儀福厚得辰王
雙身圓滿歸安樂
孫子興隆福祿長
Bài họa
SONG THÂN KÍNH
(dịch âm)
Bát, cửu thập niên thọ tại đường
Toàn gia, tôn tử hợp đồng hương
Sơn cao nghĩa trọng biên đa tự
Hải đại tình thâm ký vạn chương
Phụ đức thanh cao hữu Ngọ bạch(*)
Mẫu nghi phúc hậu đắc Thìn vương (**)
Song thân viên mãn quy an lạc
Tôn tử hưng long phúc lộc trường .

Trai thứ Đinh Xuân Vinh
* Cha mất năm Nhâm Ngọ(2002), ** Mẹ mất năm Nhâm Thìn (2012)
 
Top