Đền thờ Tam Quốc Công - khu di tích đền mẫu (Sáo Đền)

hình ảnh ở Đền thờ Tam Quốc Công
đền thờ ba vị tướng họ Đinh Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt và bà Đinh Thị Ngọc kế.


IMG_0043.jpg

Hình 01.

IMG_0042.jpg

Hình 02.

IMG_0024.jpg

Hình 03.

IMG_0020.jpg

Hình 04.

IMG_0018.jpg

Hình 05.

IMG_0011.jpg

Hình 06.

IMG_0008.jpg

Hình 07.Đưa tin: ĐINH XUÂN VINH<o></o>
họ Đinh Đông An - Nam Định
Khu 4 b TT Ngô Đồng<o></o>
Giao Thuỷ - <st1><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1> Định<o></o>
Điện thoại: 0944590078
Email: [email protected]

 
Top